Slider
17 października, 2018

Kancelaria

Nasze wartości to:

dbanie o komfort naszych klientów, że mają najlepsza obsługę prawną i stały kontakt z adwokatem i

dbanie o ochronę środowiska dlatego przystąpiliśmy do inicjatywy Green Litigation i jesteśmy sygnatariuszami Green Litigation

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w doradztwie prawnym, przygotowaniu strategii i negocjacjach, w prowadzeniu spraw gospodarczych, karnych gospodarczych i spraw międzynarodowych oraz w sporządzaniu specjalistycznych ekspertyz i opinii.

Adwokat dr Magdalena Makieła jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz wykładowcą akademickim. Od 2021r. wybrana do Advisory Board w European Criminal Bar Association – ECBA.

Specjalizuje się w sprawach:

gospodarczych
karnych gospodarczych
międzynarodowych:
ekstradycja
europejski nakaz aresztowania – ENA

Praktyk posiadający doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących ekstradycji i ENA- Europejskiego Nakazu Aresztowania, autor monografii i licznych publikacji naukowych dotyczących ekstradycji, europejskiego nakazu aresztowania i Międzynarodowego Trybunału Karnego. 

Przygotowuje przyspecjalistyczne opinie prawne dotyczące ENA – europejski nakaz aresztowania i ekstradycji.

Kancelaria współpracuje z kancelariami na terenie UE oraz z poza UE.

Adwokat Magdalena Makieła reprezentuje klientów w sprawach przed organami ścigania, sądami powszechnymi, sądami polubownymi [arbitraż] i w negocjacjach.

EKSTRADYCJA ENA EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA MTK SPRAWYMIĘDZYNARODOWE

ADR Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów Mediacja Mediator Arbitraż Arbiter Sprawy Gospodarcze Mediacje Gospodarcze

Adwokat Magdalena Makieła jest arbitrem i certyfikowanym mediatorem sądowym specjalizującym się w mediacjach gospodarczych. Jest Vice Prezesem Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

2014  Doktor nauk prawnych, obrona w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – specjalizacja prawo międzynarodowe publiczne. Rozprawa doktorska nt. „Ekstradycja, dostarczenie do Międzynarodowego Trybunału Karnego, przekazanie w ramach europejskiego nakazu aresztowania” .

2010 Harvard University Extension School participated in a session on Executive Speaker Training taught by faculty from the  Harvard Extension School as a part of program on Management of Higher Education Institutions;

2010 Harvard University Extension School participated in a session on Recent  Trends  in Higher Education, taught by faculty from the  Harvard Extension School as a part of program on Management of Higher Education Institutions;

2009 Wpis na listę adwokatów, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie.

Ważniejsze PUBLIKACJE

 • M.Makieła, Wydanie osoby w ramach ekstradycji na podstawie złożonego zapewnienia (gwarancji)przez państwo wzywające, [w:] Prawo Międzynarodowe. Teoria i Praktyka”,(red. Izabela Kraśnicka), Wydawnictwo C.H.BECK, 2020,s. 373-383, ISBN 978-83-8158-920-8.
 • M.Makieła, Wydanie obywatela polskiego na podstawie bilateralnej umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, [w:] Dwie dekady Konstytucji RP- doświadczenia i wyzwania(red. M.Haczkowska), wyd. Opole 2018r., s. 177-192, ISBN978-83-66033-16-0
 • M.Makieła, Mediation in commercial disputes in litigation – why is it recommendable to enter into settlements [w:] Enterprises and Economies in the face of contemporary challenges Management – Restructuring – Innovation,(red. M.Dziura, A.Jaki, T.Rojek), Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2018,s.301-  313, ISBN 978–83–65907–27–1.
 •  M. Makieła, Ekstradycja w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka(na wybranych przykładach) [w:] Europejska konwencja praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej,(red.M.Haczkowska, F.Tereszewicz) Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza, Opole 2016,s.261-270, ISBN:978-83-65235-43-5.
 • M.Makieła, Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze [w:] Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska, (red. B.Kuźniak), Wydawnictwo C.H.BECK, 2015,s. 29-36, ISBN: 978-83-255-7807-7.
 • M.Makieła,M.Marcinko, Międzynarodowy Trybunał Karny. Prezentacja instytucji w świetle polskiego stanowiska negocjacyjnego [w:] Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska, (red. B.Kuźniak), Wydawnictwo C.H.BECK, 2015,s. 67-74 , ISBN: 978-83-255-7807-7.
 • M.Makieła, M.Marcinko, Polskie stanowisko negocjacyjne a projekt statutu MTK [w:] Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska, (red. B.Kuźniak), Wydawnictwo C.H.BECK, 2015,s. 76-83 , ISBN: 978-83-255-7807-7.
 • Makieła M., Limitation Periods in claims for Wrongful Conviction, Temporary Arrest or Detention, [w:] Damage Law Society, XIV International Science Meeting, Insurance and Indemnification in Civil Proceedings, Intermex, Belgrade 2014,Wydawnictwo Intermex, Belgrade, 2014, s.405-411, ISBN 978-86-6411-002-0.
 • Makieła M.,Duty to Redress the Damage as a Probationary Measure, [w:] Damage Law Society,XIV International Science Meeting, Insurance and Compensation for Damage, Intermex, Zlatibor 2013, Wydawnictwo Intermex, Zlatibor, 2013, s.197-202, ISBN 978-86-83437-79-9.
 • Makieła M., Delictual Liability (Latin ex delicto – Arising from a Wrongful Act) by virtue of art. 415 of the Polish Civil Code, [w:] XV International Scientific Conference Insurence, Compensation and the New Code of Civil Procedure, (red. Z. Petrovic, N. Mrvic Petrovic), Wydawnictwo Intermex, Belgrad, 2012, s. 345-350, ISBN: 978-86-83437-97-9.
 • Makieła M., Jeńcy wojenni i ich prawa, a Polityka Prezydenta Baraka Obamy wobec przetrzymywanych w Guantanamo Bay”, [w:] Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego, (red. M. Marcinko), Małopolski Oddział Okręgowy PCK, Kraków 2011-2012, s. 67-80, ISBN 978- 83-9089922-6-X.
 • Makieła M., International Kidnapping as an Alternative for Extradition?, [w:] Moving from the Crisis to Sustainability Emerging Issues in the International Context, (red. Grazia Calabrò, Augusto D’Amico, Maurizio Lanfranchi, Giovanni Moschella, Luisa Pulejo, Roberta Salomone), Copyright 2011 by Franco Angeli s.r.l., Milano, Italy, s. 467-475, ISBN 978-88-568-47055.
 • Makieła M., A Duty to Repair Damage (art. 46 of the P.C.) in Accordance with the Polish Penal Code, [w:] Damage Law Society, XIV International Science Meeting, Insurance, Compensation of damage and new civil court procedures, Intermex, Belgrade 2011, ss. 197 – 202, English version, s. 203 – 207;
 • Makieła M., Przewodnik po ulicach Starego Krakowa, Wydanie z okazji obchodów 90-lecia Adwokatury Polskiej, 160-lecia Samorządu Adwokackiego w Galicji, (red. M. Makieła, A. Krawiec), Wydawnictwo Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Kraków, 2009. s. 37.
 • Makieła M., Basic Differences between European Arrest Warrant and Extradition Procedures,[w:] Miscellanea Iuris Gentium, vol. X-XI, (red.K.Lankosz) The Yearbook of the Jagiellonian University Chair of Public International Law, Kraków, 2007-2008, s. 33- 42, ISSN 0867-6062
 • Makieła M., Amerykańska polityka wobec konfliktu zbrojnego w Iraku [w:] Irak. Dylemat amerykańskiej interwencji, (red. W. Dzielski, W. Michnik), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2007, s. 79-98, ISBN 978-83-7188-995-0.
 • Makieła M., Wojna z terroryzmem a traktowanie jeńców wojennych, [w:]„Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego”, (red. M. Lubiszewski, T. Jasudowicz, R. Fordoński), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2005, s.183-201, ISBN 83-7299-383-1.
 • Makieła M., The Question of Application of the Institution of Extradition in Polish Law on the Example of Randy C.’s Case [w:]“Miscellanea Iuris Gentium”, vol. XII-XIII-XIV, (red. K.Lankosz) Krakow 2009-2011. pp. 47-69.
 • Makieła M., Jeńcy wojenni i ich prawa, a Polityka Prezydenta Baraka Obamy wobec przetrzymywanych w Guantanamo Bay [in:] „Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego”, (red.M.Marcinko), Małopolski Oddział Okręgowy PCK, Kraków 2011 (electronic publication available on website :  http://www.pck.malopolska.pl )

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

2018 Wpis na Listę Stałych Mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Kielcach;

2015 Wpis na Stałą Listę Arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Krakowie;

2015 Wpis na Listę Mediatorów w Centrum Mediacyjny przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie;

2015 Wpis na Listę Stałych Mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie   Przemysłowo Handlowej w Krakowie;

2015 Wpis na listę stałych Mediatorów Sądowych Sądu Okręgowego w Krakowie;

2014 Wpis do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministra Skarbu Państwa;

2014 Uzyskanie Certyfikatu Mediatora. Odbyte zawodowe szkolenie dla Mediatorów w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie;

CZŁONKOSTWO W ORGANZACJACH:

– Krakowska Izba Adwokacka;

– European Criminal Bar Association;

– European Fraud and Compliance Lawyers;

– Komisja ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy                        

  PCK MZO w Krakowie;

– Komisja Legislacyjna przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie;

– Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego;

– Grupa Inicjatywna Adwokatów Karnistów działająca na rzecz przestrzegania praw

   m.in. osób zatrzymanych;

– Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie;

– Polsko Austriacka Współpraca Gospodarcza w Wiedniu

Wybrane Konferencje i szkolenia : 

2018:

ECBA Autumn Conference 2018, Terrorism, Extradition and European Arrest Warrant, Nicea 6-5.10.2018;

Europäische Rechtsakademie (ERA), Financial Investigation of Trafficking in Human Beings,Wiedeń 14-15.06.2018;

Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego, Prawo międzynarodowe-teoria a praktyka, Wilno 09-12.05.2018; 

2017:

MEDEL – Katedra KPK UJ,Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości, Kraków 08.12.2017;

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska, Dwie dekady Konstytucji – doświadczenia i wyzwania, Opole 27.10.2017;

ECBA Autumn Conference 2017, Investigation and Prosecution – Current Challenges in Europe Future Challenges in the EU: Minimum Standards for Trials, Palma de Mallorca 6-7.10.2017;

European Law Institute (ELI)Annual Conference and General Assembly, Wiedeń 6-8.09.2017; 

ECBA Spring Conference, The Attorney – Client Privilege in Criminal Matters and Protection of Client´s Data. Praga, 21-22.04.2017;

2016:

Europäische Rechtsakademie (ERA), Special investigation techniques to tackle internet crimes. Lizbona, 10-11.11.2016;

Europäische Rechtsakademie (ERA), International Surrender of Persons. Lizbona, 6-7.10.2016;

Uniwersytet Jagielloński, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pt. Ius cogens – soft law,dwa bieguny Prawa Międzynarodowego Publicznego. Kraków, 19-20.05.2016;

New York State Bar Association International Section w Annual Spreeng Meeting w Krakowie. Kraków, 08.04.2016;

Fair Trials z zakresu europejskiego nakazu aresztowania. Budapeszt, 5-6.02.2016;

2015:

udział w międzynarodowym seminarium karnym zorganizowanym przez Europäische Rechtsakademie (ERA), EU Criminal Law for Defence Councel: Focus on the European Arrest Warrant. Ryga, 29-30.05.2015;

2014:

udział w międzynarodowym seminarium dla adwokatów – karnistów, organizowanym przez Fair Trial International i Helsińską Fundacją Praw Człowieka, z zakresu implementacji Dyrektyw UE dotyczących m.in. prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym. Warszawa, 9-10.11.2014.