Slider
18 grudnia, 2018

Ekstradycja

Tajemnica zawodowa!

Kancelaria Adwokacka dr Magdalena Makieła jest kancelarią specjalizującą się w sprawach międzynarodowych m.in. w postępowaniach ekstradycyjnych i z europejskiego nakazu aresztowania (ENA).

Adwokat Magdalena Makieła posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw dot. ekstradycji.

„Polski ustawodawca pozostawił sądowi orzekającemu w przedmiocie wniosku państwa obcego o wydanie osoby ściganej swobodę orzekania w tym sensie, że jest on władny stwierdzić, czy z obowiązujących przepisów prawa, w tym wiążących Polskę dwu- i wielostronnych traktatów międzynarodowych, wynika in concreto dopuszczalność, czy niedopuszczalność wydania tej osoby państwu wnioskującemu”. Postanowieni Sądu Najwyższego wyrażony z 29.07. 1997 r.

‚W sytuacji gdy państwa-strony umowy międzynarodowej o ekstradycji określiły katalog przesłanek powodujących niedopuszczalność wydania lub zezwalających na możliwość odmowy wydania, inne okoliczności niż wskazane w tym katalogu nie mogą stanowić podstawy odmowy wydania. W pierwszej kolejności podstaw odmowy ekstradycji należy poszukiwać w treści samej umowy ekstradycyjnej, a dopiero gdy określone zagadnienie nie jest w tej umowie uregulowane, należy sięgać do przepisów wewnątrzkrajowych KPK i Konstytucji RP. Tego rodzaju zasada dotyczy zarówno sądu orzekającego w przedmiocie prawnej dopuszczalności wydania i Ministra Sprawiedliwości.[ postanowienie SA w Katowicach z 2.03.2011 r., II AKz 87/11, LEX nr 846513; postanowienie SA w Białymstoku z 28.06.2013 r., II AKz 194/13, LEX nr 1353602; postanowienie SA w Krakowie z 9.12.2014 r., II AKz 429/14, KZS 2014/12]

W art. 55 ust. 1 Konstytucji RP zawarto zasadę, iż jest zakaz ekstradycji obywatela polskiego, jednakże  art. 55 ust. 2 Konstytucji dopuszcza od niej wyjątek w ust. 1 i 2 Konstytucji i stanowi, że ekstradycja obywatela polskiego może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem;

 2) czyn objęty wnioskiem o ekstradycję został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) czyn objęty wnioskiem o ekstradycję stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na jej terytorium, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku.

Oznacza to, iż ochrona obywatela polskiego wynikająca z art. 55 ust. 1 Konstytucji podlega limitacji.

Prawo Karne

EKSTRADYCJA EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA!

Gwarancja profesjonalizmu i tajemnicy zawodowej!

– Kancelaria specjalizuje się w postępowaniu w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych w tym postępowaniu ekstradycyjnym (ekstradycja, europejski nakaz aresztowania).

Ponadto prowadzi sprawy z zakresu:

– prawa karnego gospodarczego,  

– odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

– ułaskawienia

Działalność Kancelarii obejmuje :

  • występowanie w roli obrońcy podejrzanego i oskarżonego;
  • występowanie w roli pełnomocnika pokrzywdzonego;
  • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego;
  • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela prywatnego;
  • występowanie w roli pełnomocnika powoda cywilnego w procesie karnym;
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w prowadzonych postępowaniach;
  • uczestnictwo we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi sądami (w tym przed Sądem Najwyższym) i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją).