Slider
18 grudnia, 2018

Mediacje gospodarcze

ZAUFANIE

Adwokat dr Magdalena Makieła:

jest certyfikowanym Mediatorem i Arbitrem, specjalizującym się w mediacjach gospodarczych.

Przeprowadziła liczne mediacje gospodarcze , które zostały zakończone podpisaniem ugody.

Wszystkie spotkania mediacyjne odbywają się w Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie ul.Floriańska 3

Wpis na listę:

– stałych Mediatorów Sądowych Sądu Okręgowego w Krakowie;

– Mediatorów Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo -Handlowej w Krakowie;

– Arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie;

– Mediatorów w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

UPRAWNIENIA

Ukończone specjalistyczne, zawodowe Szkolenie dla Mediatorów zorganizowane przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, uzyskany zawodowy certyfikat Mediatora.

Uczestnictwo w licznych szkoleniach zawodowych m.in. prowadzonych przez:

Ważniejsze KONFERENCJE i SZKOLENIA:

2018

Chęciny, wystąpienie jako ekspert z zakresu mediacji gospodarczych, w panelu dyskusyjnym – Mediacja w sprawach gospodarczych- wystąpienie nt. mediacji w biznesie. Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa.

Kraków, Wystąpienie w roli prelegentami nt. Mediacji sądowej w sprawach gospodarczych. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, 09.2018

Kraków, moderator panelu Mediacja na Konferencji naukowej nt. „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ang. ADR) – wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy”, członek Komitetu Naukowego, Kraków 27-28 wrzesień 2018 r.;

2017

  • Kraków, uczestnictwo w Światowym Forum Ośrodków Mediacyjnych (UIA World Forum of Mediation Centres), zorganizowany przezInternational Association of Lawyers. Kraków, 27-27 .01.2017;
  • 2016
  • Wiedeń, uczestnictwo w II części workshop nt. Unconscious Bias & Negotiation, zorganizowany przez VIAC ARBITRALWOMEN. Wiedeń, 21.10.2016;
  • Wiedeń, międzynarodowa konferencja dotycząca międzynarodowej mediacji „Joint Conference” zorganizowana przez UN UNCITRAL, VIAC i IMI. Wiedeń, 21.09.2016.;
  • Kraków, konferencja nt. Konkurowanie jakością – technika prowadzenia rozmowy w negocjacjach i mediacjach. Ujednolicenie praktyki i podnoszenie standardu. Kraków, 16-17.09.2016;
  • Wiedeń, uczestnictwo w I części workshop nt. Unconscious Bias & Negotiation, zorganizowany przez VIAC i  ARBITRALWOMEN. Wiedeń, 02.06.2016;
  • Kraków, szkolenie dla mediatorów,Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zorganizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kraków, 25-27.01.2016;
  • 2014 Kraków, szkolenie, Mediacja w teorii i praktyce – szkolenie dla przedstawicieli środowisk prawniczych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów gospodarczych,zorganizowane przez Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Kraków, 16.12.2014.

WYGŁOSZONE WYKŁADY:  

2017 Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, wykład wygłoszony w ramach obchodzonego w dniach 16-22.10.2017 Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, wykład nt. Mediacja w biznesie, Kraków,19.10.2017;

2015 Kraków, Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy IPH w Krakowie, Konferencja pt.Jak rozwiązywać spory biznesowe – mediacja i arbitraż jako alternatywa dla drogi sądowej, wykład nt. Czy nowe regulacje prawne są szansą na rozwój mediacji i arbitrażu w biznesie?.Kraków, 15.10.2015.;

2015 Kraków, Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy IPH w Krakowie, Konferencja pt. Mediacja i arbitraż w biznesie”, wykład nt. „ Zalety Mediacji. Kraków, 25.06.2015.;

Mediacje Gospodarcze – Mediacje dla Biznesu

Nie musisz iść do Sądu aby zawrzeć ugodę  możesz ją zawrzeć przed bezstronnym Mediatorem.

Zanim zdecydujesz się na spór sądowy warto spróbować rozwiązać spór w sposób ugodowy. 

Wybierz Mediację, która jest pozasądowym sposobem zakończenia zaistniałego pomiędzy stronami sporu. Mediacja daje jej uczestnikom idealne warunki do wypracowania satysfakcjonujących obie strony postanowień ugody.

Ugoda zawarta przed Mediatorem ma taką samą ważność i skuteczność jak ugoda zawarta przed Sądem.

Zalety Mediacji gospodarczych:

– szybkość zakończenia konfliktu;

– oszczędność kosztów (jeżeli natomiast strony występują na drogę sądową to ugoda zawarta przed pierwszą rozprawą powoduje zwrot 100% opłaty sądowej natomiast ugoda zawarta już w toku postępowania powoduje, że następuje zwrot ¾ opłaty sądowej od pozwu) oraz oszczędności kosztów tzw. nie materialnych w postaci: długości postępowania, stresu związanego z byciem w Sądzie i jawność postępowania, która niejednokrotnie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wpływa negatywnie na ich wizerunek Firmy);

– elastyczność w wyznaczaniu miejsca i terminu;

– brak zbędnego formalizmu (uczestnicy Mediacji jedynie podpisują protokół, w  którym zawarte są postanowienia ugody);

– poufność postępowania mediacyjnego.

Kim jest Mediator:

Mediator nie jest sędzią ani arbitrem- jego rolą nie jest rozstrzyganie sporu. Mediator  jest osobą niezależną, bezstronną a tym samym pomaga uczestnikom Mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony, co istotne zgodnego z prawem, rozwiązania.

Arbitraż

to metoda alternatywnego rozwiązywania sporu bez udziału sądu powszechnego.

Istotą Arbitrażu jest powierzenie rozstrzygnięcia sporu osobie- Arbitrowi- będącej specjalistą w dziedzinie, której dotyczy spór.

Arbiter to sędzia, mający rozstrzygnąć spór.

Do podstawowych korzyści Arbitrażu jest to, że postępowanie jest szybkie, niskie koszty, mniejszy formalizm proceduralny.

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym (inaczej Sądem Polubownym):

1. Strona powodowa wnosi pozew i wyznacza swojego Arbitra. Strona musi przestrzegać zasad określonych w regulaminie Sądu lub w zapisie na Sąd Arbitrażowy. Druga strona po otrzymaniu wezwania mianuje drugiego Arbitra.

2.Arbitrzy wyznaczeni przez strony, mianują superarbitra;

3.W sytuacji gdy druga strona nie mianuje Arbitra lub Arbitrzy nie mianują superarbitra, na wniosek jednej ze stron, sąd dokona nominacji zastępczej Arbitra;

4.Sąd Arbitrażowy, rozpoznając sprawę, w celu ustalenia stanu faktycznego może przeprowadzić wszelkie dowody; 

5. Sąd Arbitrażowy wydając wyrok podaje motywy pisemne rozstrzygnięcia oraz zawiera jak każdy wyrok treść.

Postępowanie po wydaniu wyroku przez Sąd Arbitrażowy

1. Wyegzekwowanie wyroku ma miejsce gdy strona zwraca się o jego uznanie i wydanie klauzuli wykonalności do Sądu powszechnego(państwowy);

2. Po o trzymaniu klauzuli wykonalności strona kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika, wyrok Sądu Arbitrażowego jest wykonywany jak wyroki sądów powszechnych.

W umowach warto zawierać Klauzule.

Klauzule Arbitrażowe lub klauzule Mediacyjne, które powodują, iż w chwili zaistnienia sporu, strony umowy muszą się poddać Arbitrażowi lub Mediacji.

Jest możliwość zawarcia w umowie  klauzuli Multistep, która powoduje, że przed rozpoczęciem sprawy w Sądzie Arbitrażowym strony przez określony czas muszą się poddać Mediacji. W chwili gdy Mediacja nie doprowadzi do zawarcia ugody, dopiero wtedy jest możliwość wniesienia sprawy do postępowania arbitrażowego.