Slider
17 stycznia, 2019

dr. hab Konrad Kohutek

Dr hab. Konrad Kohutek – profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Specjalizuje się w prawie konkurencji i regulacji rynku oraz prawie ochrony konsumentów. Przedmiot jego zainteresowań obejmuje także prawo działalności gospodarczej prawo bankowe i prawo upadłościowe.

Autor ponad 200 publikacji z ww. dziedzin, w tym 5 monografii, kilkunastu komentarzy do ustaw oraz rozporządzeń unijnych, a także ponad 40 artykułów oraz ponad 95 glos do wyroków sądów krajowych lub unijnych.

Jego publikacje są jednymi z częściej powoływanych w orzecznictwie (w tym Sądu Najwyższego) oraz w kilkuset decyzjach Prezesa UOKiK.

Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego (1999) oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego (2002) Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE:

 1. Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, Wolters Kluwer Business Warszawa 2018
 2. , Wolters Kluwer Business Warszawa 2012
 • , Warszawa 2008;
 • Sanacja banku w bankowych procedurach naprawczych i w postępowaniu upadłościowym Kraków, Zakamycze 2005.

KOMENTARZE:

 1. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2 wydanie, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014 (wspólnie z M. Sieradzką)
 2. Prawo bankowe. Komentarz. Tom I / II (pod red. F. Zolla) (współautorstwo), Zakamycze 2005
 3. Komentarz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych, LEX 2015
 4. Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.  o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, LEX/el. 2017
 5. Komentarz do rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw LEX/el.2013
 6. Komentarz do Rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europejskiego nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie przepisów o konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu LEX/el. 2015.

PUBLIKACJE OBCOJĘZYCZNE:

 1. Einführung in das polnische Recht (F. Zoll, M. Liebscher, red.) (współautorstwo) C.H. Beck, München 2005
 2. Impact of the reformed approach to Article 102 TFEU on the application of the prohibition of dominant position abuse under Polish competition law (w:) Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2010 (3) Center of Antitrust and Regulatory Studies. University of Warsaw 2010
 3. Shall selective above-cost price cutting in the newspaper market be deemed abusive? Case comment to the judgement of the Supreme Court of 19 August 2009 Marquard Media Polska  (Ref. No. III SK 5/09) (w:) Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol 2010 (3) Center of Antitrust and Regulatory Studies. University of Warsaw 2010
 4. The Amendment of Polish Competition Law of June 2014 – Critical Remarks, Osteuropa-Recht 2/2015
 5. Journal of European Consumer and Market Law 4/2017

ARTYKUŁY/GLOSY:

 1. (w:) K. Banasik, A. Kargol, A. Cyrul-Kubiak, M.J. Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec (red.) W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie historii i sprawiedliwości. Prace dedykowane profesorowi Janowi Widackiemu, Kraków 2018
 2. Klauzula modyfikacyjna: faktyczna ochrona konsumenta czy bezpodstawny formalizm?, Przegląd Prawa Handlowego 2017 nr 12
 3. Zastrzeżenie wyłączności wynajmu lokalu wielkopowierzchniowego a zakaz z art. 101 ust. 1 TFUE. Glosa do wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 26.11.2015 r. w sprawie C-345/14 SIA „Maxima Latvija” przeciwko Konkurences padome, Glosa 2016 nr 2
 4. Konsument – czyli kto? Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r., III SZP 2/151, Glosa 2016 nr 4
 5. Czy wysłanie e-maila o treści antykonkurencyjnej stanowi praktykę uzgodnioną w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE? Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.01.2016 r. w sprawie C-74/14, Eturas UAB i inni przeciwko Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Glosa 2017, nr 3
 6. Europejski Przegląd Sądowy nr 10/2014

Internetowa dystrybucja towarów w prawie konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Komisji do rozporządzenia nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych) (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2011 nr 11

 • , Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012 nr 1
 • (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2010 nr 7
 • (w:) Państwo i Prawo 2010 z. 7
 • Drapieżnictwo cenowe jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w prawie konkurencji – Wytyczne Komisji Europejskiej z 2009 r. a stanowisko sądów wspólnotowych (w:) Europejski Przegląd Sądowy nr 3/2010
 • Instytucja koncesji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia (w:) Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 5/2005
 • Wszczęcie postępowania naprawczego (w:) Przegląd Prawa Handlowego nr 1/2004.