Slider
17 stycznia, 2019

Prof. dr hab. Konrad Kohutek

Prof. dr hab. Konrad Kohutek

Profesor zwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych na tej Akademii. Członek Rady Naukowej internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów. Przedmiot jego zainteresowań i/lub badań naukowych obejmuje także prawo bankowe, prawo działalności gospodarczej oraz prawo upadłościowe.

Autor ponad 200 publikacji z ww. dziedzin, w tym 5 monografii, kilkunastu komentarzy do ustaw oraz rozporządzeń unijnych, a także ponad 50 artykułów oraz ponad 110 glos do wyroków sądów krajowych lub unijnych (szczegółowy wykaz, zob. „Publikacje”). Jego publikacje są jednymi z częściej powoływanych w orzecznictwie (w tym Sądu Najwyższego) oraz w kilkuset decyzjach Prezesa UOKiK (wydawanych w latach: 2006-2018).

Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego (1999) oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego (2002) Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybrane publikacje
Monografie:

  1. Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, Wolters Kluwer Business Warszawa 2018
  2. Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji, Wolters Kluwer Business Warszawa 2012
  3. Zawieszenie działalności banku. Ocena dopuszczalności zawieszenia działalności banku w oparciu o niezrewidowany przez audytora bilans tego banku, Warszawa 2008;
  4. Sanacja banku w bankowych procedurach naprawczych i w postępowaniu upadłościowym Kraków, Zakamycze 2005;
  5. Przymusowy wykup akcji w kodeksie spółek handlowych, Kraków, Zakamycze 2001.

Komentarze:

  1. Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, LEX 2017
  2. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, 2 Wydanie, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014 (wspólnie z M. Sieradzką)
  3. Komentarz do rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (zaktualizowany w 2013 r.) LEX 2013
  4. Komentarz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych, LEX 2015
  5. Komentarz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych, LEX 2011.

Artykuły/Glosy
1) Naruszenie interesu publicznego a naruszenie konkurencji (na tle praktyk rynkowych dominantów (w:) Państwo i Prawo 2010 z. 7;
2) Klauzula modyfikacyjna: faktyczna ochrona konsumenta czy bezpodstawny formalizm?, Przegląd Prawa Handlowego 2017 nr 12, s. 13-22
3) Internetowa dystrybucja towarów w prawie konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Komisji do rozporządzenia nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych) (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2011 nr 11.
4) Antykonkurencyjny, czyli szkodliwy dla konsumentów: bliżej podejścia skutkowego w stosowaniu zakazu nadużyć wykluczających w świetle art. 102 TFUE? – glosa aprobująca do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.03.2012 r. w sprawie C-209/10 Post Danmark A/S przeciwko Konkurrencerådet (w:) Glosa 2013 nr 3.
5) Test prywatnego wierzyciela w unijnym prawie pomocy publicznej. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 24 stycznia 2013 r., C‑73/11 P Frucona Košice a.s. przeciwko Komisji, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2013 nr 2
6) Rynek właściwy a transakcje handlu elektronicznego: ocena z perspektywy prawa antymonopolowego (w:) M. Grzybowski (red.) Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia prawne. Tom 3. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Zbigniewa Maciąga, Kraków 2014
7) Rynki wyszukiwarek internetowych a zarzut nadużycia pozycji dominującej (na tle sprawy przeciwko Google), Europejski Przegląd Sądowy nr 10/2014
8) Google szkodzi konkurentom czy konkurencji (konsumentom)? Dyskusyjność interwencji Komisji Europejskiej w zachowania internetowego giganta (w:) K. Banasik, A. Kargol, A. Cyrul-Kubiak, M.J. Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec (red.) W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie historii i sprawiedliwości. Prace dedykowane profesorowi Janowi Widackiemu, Kraków 2018, s. 402-414
9) Rekompensata publiczna jako środek usunięcia skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów: wątpliwości systemowo-kompetencyjne, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2019 nr 1
10) Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorcy kontynuującego działalność gospodarczą sprawcy naruszenia prawa konkurencji. Glosa do wyroku TSUE z 14.3.2019 r. w sprawie C-724/17 Vantaan kaupunki v. Skanska Industrial Solutions, Europejski Przegląd Sądowy 2019 nr 6, s. 38- 45
11) Ujednolicanie cen w ramach franczyzy jako porozumienie mające antykonkurencyjny cel – uwagi krytyczne do wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10.01.2018 r., VII AGa 828/18, i Sądu Najwyższego z 9.10.2019 r., I NSK 89/18, Glosa 2020, nr 3, s. 76-90.
12) Obrona passing-on w procesie naprawienia szkody antymonopolowej: analiza krytyczna na tle dyrektywy unijnej, orzecznictwa oraz instytucji prawa cywilnego, Transformacje Prawa Prywatnego 2020 nr 3, s. 45-81
13) Dyrektywa odszkodowawcza: w kierunku harmonizacji zasad dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego 2021 nr 1, s. 22-31
14) Nadmierne odstraszanie oraz nadmierne odszkodowanie: mity na tle rozwiązań dyrektywy 2014/104/UE z uwzględnieniem amerykańskiego prawa antytrustowego (w:) M. Błaszczyk, A. Zientara (red.) Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin. Księga jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej, Warszawa 2021, s. 325-337
15) Trzy lata stosowania ustawy o nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej: ocena na tle decyzji Prezesa UOKiK oraz w kontekście rozwiązań dyrektywy unijnej (w:) internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021 nr 1, s. 42-54.