Slider

UMOWNE KLAUZULE ARBITRAŻOWE

W jaki sposób można uniknąć wieloletnich procesów sądowych?

Wprowadzając do umowy i umowy spółki
#KlauzuleArbitażowe #KlauzuleMediacyje

Zawarcie #klauzul w #umowie wyłącza skierowanie do sądu powszechnego sporu powstałego w zw. z zawarciem umowy.

Jeśli nie zawarto w umowie #klauzuli to strony, w chwili powstania sporu mogą zawrzeć na piśmie porozumienie, że spór będzie rozgrzać #SądPolubowny.

Zamieszczona w #umowie/#statucie #SpółkiHandlowej #KlauzulaArbitrażowa dotycząca sporów ze stosunku spółki wiąże spółkę, jej wspólników oraz organy spółki i ich członków.

Zapis można zrobić np.na #sądpolubowny przy Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie

#SądPolubowny = #SądArbitrażowy

Więcej informacji nt.# #mediacji #arbitrażu #negocjacji
#webinar https://lnkd.in/dc-6J8d