Slider

Wyrok sądu arbitrażuowego wegzekwuje komornik

Wyrok sądu arbitrażowego, zgodnie z przepisami postępowania cywilnego, ma moc wyroku sądu powszechnego po nadaniu klauzuli wykonalności.

Komornik zgodnie z przepisami prawa egzekwuje wyroki sądu polubownego.

Arbitraż jest realną alternatywą dla sądów  powszechnych, szczególnie w sprawach gospodarczych.

Dla firm jest to szybki i skuteczny sposób dochodzenia roszczeń z umów.

Z tych względów warto zawierać W umowach klauzule arbitrażowe.

#arbitraż #negocjacje #klauzule #SądPolubowny #SądyArbitrażowy